Posifon Careousel – Medicindoseraren som ger trygghet.

Aktuellt

Nyhet till alla nuvarande och blivande Careousel användare

Posifon har tillsammans med ett stort dosapotek långt gångna planer på att erbjuda färdigdoserad medicin i Careousels medicinkassetter. Vi vill nu kvalitetssäkra tjänsten och dess processer i ett pilotprojekt. Vi […]

Careousel Medicindoserare

Det här är Careousel

Careousel är en datorstyrd, programmerbar medicindoserare, som innehåller 28 doseringsfack.

Inställda tidpunkter

Vid inställda tidpunkter, 1 till 28 gånger per dag, vrids medicinkassetten och nästa fack blir tillgängligt under en öppning i locket. Vid de inställda tidpunkterna ljuder en påminnelsesignal med 3 sekunders intervall under 1 minut. Därefter ljuder den med 30 sekunders intervall under en programmerbar tid – högst 1 timme – om inte Careousel vänds upp och ner.

Doserad medicin

Medicinen tas genom att vända på Careousel så att medicinen töms ut. Detta stänger även av påminnelsesignalen. Doserad medicin räcker minst en vecka (medicinering 4 gånger per dag) och som mest i 28 dagar (medicinering en gång per dag). Det går att ställa in upp till 28 gånger per dag för extrema behov.

Rätt medicin i rätt tid

PharmaCell har utvecklat Careousel som är en liten, diskret och lättanvänd medicindoserare. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt. Careousel GSM är försedd med en inbyggd mobiltelefonmodul som gör att man kan larma med SMS, ställa in Careousel i en webbsida och få full kontroll på när medicinen tagits.

Careousel ger trygghet

Careousel ger trygghet. Man vet hela tiden att man påminns om att ta den viktiga medicinen.
Man slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. När man kan se medicinen är det alltid tillåtet att ta den. Careousel både påminner och förhindrar feldosering.

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför Careousel fyller en viktig funktion. Vi behöver inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång om Careousel används.

Så här enkelt fungerar Careousel

Påminner automatiskt

Careousel programmeras enkelt. Sedan påminner Careousel dag efter dag, månad efter månad automatiskt vid de programmerade tidpunkterna.

Signal ljuder

Vid de förprogrammerade tidpunkterna roterar kassetten, alarmsignalen ljuder/blinkar, och den rätta medicindosen blir synlig i öppningen i locket. Signalen ljuder/blinkar mellan 5 och 60 minuter (inställbart) eller tills man tar medicinen.

Öppning i locket

Medicinen tas genom att tippa ut den genom öppningen i locket i handen eller i en lämplig behållare.

Careousel – för dig och för oss tillsammans

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om hur Careousel kan bidra i din situation.

Vetenskapligt utvärderat

Olika studier rapporterar om en följsamhet i medicineringen på endast ca 50 %. Det innebär att samhället har en stor kostnad för mediciner som aldrig tas och heller aldrig ger avsedd effekt på hälsotillståndet. University of Birmingham i England gjord en förstudie där man analyserade nyttoeffekterna med medicinpåminnaren Careousel. De kom fram till att de finns tydliga vinster med att använda den automatiska medicindosetten Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde dra nytta av medicinpåminnaren Careousel och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär.

Pilotstudie i England

Efter att de kommit fram till detta resultat gjordes en stor pilotstudie av elektroniska dosetter i England. Studien gav ett resultat långt över förväntan. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverande verksamheterna upplevde också stora nyttor. Bland annat stora och tydliga ekonomiska vinster, minskat behov av hembesök och akuta insatser. Besparingen motsvarande 8,5 gånger de investerade pengarna – och det bara under ett halvår.

Fördelar för användare

Konsekvenserna av att felmedicinera kan vara katastrofal med onödig sjukhusvistelse och allvarliga sjukdomsbesvär kan bli följden. Careousel bidrar för många dramatiskt till ett bättre liv.

Trygghet

Careousel ger trygghet. Du vet hela tiden att du påminns om att ta den viktiga medicinen.
Du slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. När du kan se medicinen är det alltid tillåtet att ta den. Careousel påminner och förhindrar feldosering. Tryggare kan du inte bli.

Enkelhet

Här har avancerad teknik använts i ett enda syfte – att göra det enkelt för användaren. När väl medicinen är ilagd i Careousel sköter allt sig själv, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Ingenting behöver göras mer än att lägga i medicinen. Man programmerar vilka tider som medicinen ska tas en gång för alla.

Fördelar för anhöriga

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför Careousel fyller en viktig funktion.

Trygghet

När Careousel används behöver vi inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång. Om man trots påminnelsesignalerna inte tar sin medicin som man ska, ligger medicinen kvar och man kan i efterhand konstatera vid vilka tidpunkter medicinen inte tagits. Det är därför Careousel fyller en viktig funktion

Mindre oro

Om läkaren tror att medicinen tagits enligt ordinationen och sjukdomen ändå förvärras kan konsekvensen bli att en onödigt hög dos ordineras i fortsättningen som ytterligare förvärrar sjukdomstillståndet. Vi har flera exempel på att äldre patienter har mått mycket bättre då man använt Careousel eftersom man sluppit snabbvisiter av vårdpersonal, som känts som störningar.

Vårdekonomi med Careousel

Careousel kan göra skillnaden mellan att kunna bo hemma eller på institution. Snabbare utskrivning från tillfällig sjukhusvistelse möjliggörs. Besparingen med detta är mycket stor.

Bättre följsamhet

Genom att Careousel påminner blir följsamheten mot ordinationen bättre. Man kommer heller inte åt fel dos. Bristande följsamhet kostar i Sverige c:a 10 miljarder kronor per år.

Full kontroll

Hemtjänst eller anhöriga kan vid ordinarie besök kontrollera att medicinen tagits. Om inte medicinen tömts ut finns den kvar i Careousel och man kan lätt kontrollera vilken medicin som eventuellt hoppats över.

Säkerhet

Säkerheten och exaktheten i medicineringen ökar genom att Careousel påminner vid inställda tidpunkter och att inga andra doser än den rätta är tillgänglig. Careousel är låsbar. Den är robust och klarar att tappas i golvet.

Rationell medicinhantering

Besparingspotentialen är mycket stor – bara genom att besöken för att dela ut medicin kan minskas. Exempel finns på att kostnaden för en Careousel sparats in på bara en vecka!

Careousel har en utbytbar kassett med 28 fack. Detta kan utnyttjas så att man laddar kassetten centralt och har ett utbytessystem. Till extrakassetterna finns ett skyddslock.

Besök hos patienten kan planeras in oberoende av medicineringstider, vilket underlättar besöksplaneringen. Kommun och landsting kan vänta längre med att överta ansvaret för medicineringen eftersom anhöriga kan dela medicinen. Med Careousel klarar patienten att ta medicinen själv.

En Careousel för varje behov

Visa tillbehör

Careousel Advance

Betydelsefulla funktioner

Careousel Advance är en automatisk medicindosett som påminner användaren genom en ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig. Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24. Exempel, vid 4 medicintillfällen per dag så behöver man fylla på med ny medicin en gång i veckan. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller i en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen slutar.

Careousel Advance är en nyutvecklad version av Careousel som har flera nya betydelsefulla funktioner. Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patenterad. Den nya modellen är också mer användarvänlig för vårdgivaren bland annat genom att Advance automatiskt slår över till sommar- och vintertid och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Självlåsande säkerhetslock

Advance kan utan problem tas med på resor. Även om den ligger upp och ned påminner den vid inställda tider som vanligt, men matar då inte fram medicinen förrän den ställts rätt och tiden är inne för en ny dos.

Ett självlåsande säkerhetslock som täcker öppningen i locket på Careousel förhindrar åtkomst av medicinen i aktuellt fack utom under den tid som läkemedlet är programmerat att vara tillgängligt. Detta förhindrar möjligheten till dubbel dosering och förhindrar tillgång till den dos som finns i facket under öppningen i locket då Careousel just fyllts på. Denna funktion är patenterad.

Ingen överdosering

När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända Careousel. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i en lämplig behållare.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade ”AFTER”-tiden (5 min-5 tim) låses säkerhetslocket och gör därigenom den medicin otillgänglig som är kvar i facket och som inte tagits av användaren. Detta eliminerar möjligheten att användaren tar en dos omedelbart före nästa dos.

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm
Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier
Volym – C:a 10ml per fack
Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)
Batterilivslängd – c:a 1 år

Manual:

Careousel Advance Manual

Visa tillbehör

Careousel Advance GSM

Smarta funktioner

Careousel Advance GSM har samma betydelsefulla funktioner som Careousel Advance men med ytterligare smarta funktioner. Den kan bland annat skicka ett SMS till användaren, anhöriga och/eller vårdpersonal om medicinen inte tagits. SMS kan även skickas när antalet doser är på väg att ta slut och om något inte står helt rätt till med enheten (exempelvis om den ligger upp-och-ned).

Inställningar kan göras via en internetportal och kan enkelt hämtas hem till enheten via ett knapptryck.

Möjlighet att få tillgång till Posifon Prevent. Med detta kompletta system kan kommunen få full kontroll över medicinuppföljningen för kunder som använder Careousel Advance GSM.

Careousel Advance serien

Careousel Advance serien är en nyutvecklad version av Careousel som har flera nya betydelsefulla funktioner.

Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patenterad.

Den nya modellen är också mer användarvänlig för vårdgivaren bland annat genom att Advance automatiskt slår över till sommar- och vintertid och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter.

I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Självlåsande säkerhetslock

Advance kan utan problem tas med på resor. Även om den ligger upp-och-ned påminner den vid inställda tider som vanligt, men matar då inte fram medicinen förrän den ställts rätt och tiden är inne för en ny dos.

Ett självlåsande säkerhetslock som täcker öppningen i locket på Careousel förhindrar åtkomst av medicinen i aktuellt fack utom under den tid som läkemedlet är programmerat att vara tillgängligt. Detta förhindrar möjligheten till dubbel dosering och förhindrar tillgång till den dos som finns i facket under öppningen i locket då Careousel just fyllts på. Denna funktion är patenterad.

Ingen överdosering

När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända Careousel. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i en lämplig behållare.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade ”AFTER”-tiden (5 min-5 tim) låses säkerhetslocket och gör därigenom den medicin otillgänglig som är kvar i facket och som inte tagits av användaren. Detta eliminerar möjligheten att användaren tar en dos omedelbart före nästa dos.

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm
Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier
Volym – C:a 10ml per fack
Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)
Batterilivslängd – c:a 1 år

Manual:

Visa tillbehör

Careousel Mk3

Betydelsefulla funktioner

Careousel MK3 är instegsmodellen i Careousel-serien.

Den programmeras enkelt och påminner brukaren genom en ljudsignal och/eller blinkande lyse när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig.

Med medföljande nyckel så kan man låsa in medicinen.

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24.

Enkel

Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen avbryts.

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm
Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier
Volym – C:a 10ml per fack
Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)
Batterilivslängd – c:a 1 år

Manual:

Careousel Mk3 Manual

Visa beskrivning

Tillbehör Advance

Prislista finner ni under fliken Beställ.

Visa beskrivning

Tillbehör Advance GSM

Tillbehör till Careousel Advance GSM

Visa beskrivning

Tillbehör Mk3

Tillbehör till Careousel Mk3.